چند سوال

بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 

تشخُّص زمان به چیست؟

به یک عدد اعتباری؟

به چرخش دو کره؟

تشخص مکان به چیست؟

چیزهایی که در مکان وجود دارد؟

مکان چیزی جدای از موجودات در آن است؟

و اساسا زمان به ما هو زمان و مکان به ما هو مکان چیست؟

 

پی نوشت:

یک دفعه از یک نفر چندتا از این سوال ها کردم

بعد دیدم از اون به بعد یک جوری نگام می کنه ! (لب خند)

گفتم که بدونید بی مقدمه از کسی از این سوال ها نپرسید

 

یا حی

/ 0 نظر / 14 بازدید